Mapa zastoupení dřevin po ORP (2. díl)

Generujeme SVG z PostGISu

Komu se nelení, tomu se jasaní

Vyrobíme si mapku zastoupení jasanů.

První díl věnovaný získání dat a nahrání dat do PostGISu.

Co vrací ST_AsSVG

Takže, co tedy vrací?

SELECT ST_AsSVG(generalizovanehranice) FROM hratky_se_svg.orpecka LIMIT 1;

Ale to nevypadá jako XML! Ano, jistě. Není to totiž celé SVG, pouze zápis vektorových geometrií jednotlivých prvků. Je to kvůli tomu, že budeme chtít prvkům určovat jejich grafickou reprezentaci. Tloušťku čar, barvu a tak dále.

Element path

Použijeme XML funkce PostGISu k sestavení kompletního elementu path.

SET SEARCH_PATH = hratky_se_svg, public;

SELECT XMLELEMENT(NAME path,
  XMLATTRIBUTES(
   ST_AsSVG(generalizovanehranice, 0, 1) AS d
   , 'black' AS stroke
   , 50 AS "stroke-width"
   , 'none' AS fill
  )
) svg_path

from orpecka;

Tady se nám již vrací XML elementy. Co jsem to právě povedl? Funkce XMLELEMENT vyrobí, jak již název napovídá XML element. Pomocí funkce XMLATTRIBUTES tento element naplníme atributy. První atribut pojmenujeme d a naplníme ho výstupem z funkce ST_AsSVG. Všimněte si druhého a třetího parametru funkce ST_AsSVG. Druhý parametr rozlišuje, jestli mají být souřadnice lomových bodů v absolutních hodnotách nebo relativně k prvku. Nula značí absolutně, jednička relativně. Druhý je počet desetinných míst. Jednička znamená jedno desetinné místo. Přesnost na deset centimetrů je u generalizovaných hranic ORP více než dostačující. Teoreticky by bylo možné posunout pomocí ST_Translate celou geometrii na souřadnice 0,0. Případně přetransformovat do SRS s jinými jednotkami pomocí ST_Transform. Tím se však teď nebudeme zdržovat.

První obrázek

Nyní si vytvořené prvky umístíme do SVG, kterému nastavíme atributy pro správné zobrazení.

SET SEARCH_PATH = hratky_se_svg, public;

\a \t \o orp.svg

SELECT
XMLELEMENT(NAME svg,
  XMLATTRIBUTES(
  600 AS height
  , 800 AS width
  , array_to_string(ARRAY[MIN(ST_XMIN(generalizovanehranice)) - 2500, -1 * (MAX(ST_YMAX(generalizovanehranice))) - 2500
   , (@(MAX(ST_XMAX(generalizovanehranice)) - MIN(ST_XMIN(generalizovanehranice)))) + 5000
   , (@(MAX(ST_YMAX(generalizovanehranice)) - MIN(ST_YMIN(generalizovanehranice)))) + 5000], ' ') AS "viewBox"
   , 'http://www.w3.org/2000/svg' AS xmlns, '1.1' AS version
  )
  , XMLAGG (
   XMLELEMENT(NAME path,
     XMLATTRIBUTES(
      ST_AsSVG(generalizovanehranice, 0, 0) AS d
      , 'black' AS stroke
      , 300 AS "stroke-width"
      , 'none' AS fill
     )
   )
  )
)

from orpecka;

\o \a \t

negeneralizovane ORP v SVG

Co se tady dělo?

V prvním řádku jsem nastavil search_path na schéma s daty a public (zde jsou funkce PostGISu). Dále jsem vypnul zarovnání výpisu a nastavil vypisování jen na výsledek dotazu. Soubor pro výstup jsem nastavil na orp.svg. Připomínám, že \a \t a \o jsou metapříkazy psql, tudíž je třeba pracovat z psql konzole. V pgadminu toto nejspíš nebude fungovat. Nicméně můžete pustit dávku bez těchto metapříkazů a výstup uložit do souboru jinou cestou. Celý výsledek je uzavřen v elementu nazvaném SVG. Tomuto elementu přiřadíme výšku, šířku a viewbox, nakonec zařadíme namespace a verzi SVG.

U viewboxu se trochu zdržíme. SVG vykresluje do třetího kvadrantu (neptejte se mě proč) a to tak, že x je směr doprava a y mazaně dolů. Viewbox se uvádí jako čtveřice mezerou oddělených hodnot ve tvaru “xmin ymin šířka výška”. Viewbox jsem protáhnul o pět kilometrů, tedy dva a půl na každé straně. Operátor @ je absolutní hodnota.

Poté zagreguji do elementu SVG všechny elementy (šířku linie jsem zvětšil na 300).

Nakonec zavřu soubor a zpět zapnu vypisování v psql.

Barvičky podle numeriky

SET SEARCH_PATH = hratky_se_svg, public;


\a \t \o orp_jasan.svg

SELECT
XMLELEMENT(NAME svg,
  XMLATTRIBUTES(
  600 AS height
  , 800 AS width
  , array_to_string(ARRAY[MIN(ST_XMIN(generalizovanehranice)) - 2500, -1 * (MAX(ST_YMAX(generalizovanehranice))) - 2500
   , (@(MAX(ST_XMAX(generalizovanehranice)) - MIN(ST_XMIN(generalizovanehranice)))) + 5000
   , (@(MAX(ST_YMAX(generalizovanehranice)) - MIN(ST_YMIN(generalizovanehranice)))) + 5000], ' ') AS "viewBox"
   , 'http://www.w3.org/2000/svg' AS xmlns, '1.1' AS version
  )
  , XMLAGG (
   XMLELEMENT(NAME path,
     XMLATTRIBUTES(
      ST_AsSVG(generalizovanehranice, 0, 0) AS d
      , 'black' AS stroke
      , 300 AS "stroke-width"
      , 'rgb('||(2.55*(100-(plocha_proc*4)))::int||',255,'||(2.55*(100-(plocha_proc * 4)))::int||')' AS fill
     )
   )
  )
)

FROM orpecka o, slhp s
WHERE o.slhp_id_orp = s.id_orp
AND drevina = 'jasan';

\o \a \t

orp_jasan

Je zjevné, že obrázek o velikosti 1.6 Mb není na web ideální. Velikost souboru můžeme snížit zhruba na polovinu, pokud změníme parametry funkce ST_AsSVG tak, aby místo absolutních souřadnic jednotlivých lomových bodů dávala souřadnice relativně k poslednímu bodu linie. Toho dosáhneme tak, že druhý parametr změníme z nuly na jedničku.

SET SEARCH_PATH = hratky_se_svg, public;


\a \t \o orp_jasan_2.svg

SELECT
XMLELEMENT(NAME svg,
  XMLATTRIBUTES(
  600 AS height
  , 800 AS width
  , array_to_string(ARRAY[MIN(ST_XMIN(generalizovanehranice)) - 2500, -1 * (MAX(ST_YMAX(generalizovanehranice))) - 2500
   , (@(MAX(ST_XMAX(generalizovanehranice)) - MIN(ST_XMIN(generalizovanehranice)))) + 5000
   , (@(MAX(ST_YMAX(generalizovanehranice)) - MIN(ST_YMIN(generalizovanehranice)))) + 5000], ' ') AS "viewBox"
   , 'http://www.w3.org/2000/svg' AS xmlns, '1.1' AS version
  )
  , XMLAGG (
   XMLELEMENT(NAME path,
     XMLATTRIBUTES(
      ST_AsSVG(generalizovanehranice, 1, 0) AS d
      , 'black' AS stroke
      , 300 AS "stroke-width"
      , 'rgb('||(2.55*(100-(plocha_proc*4)))::int||',255,'||(2.55*(100-(plocha_proc * 4)))::int||')' AS fill
     )
   )
  )
)

FROM orpecka o, slhp s
WHERE o.slhp_id_orp = s.id_orp
AND drevina = 'jasan';

\o \a \t

Příště si ukážeme, jak data generalizovat při zachování topologie a výsledný soubor dále redukovat.

Případné dotazy zodpovím na svém twitteru. Jan JELEN Michálek

Post navigation