Mapa zastoupení dřevin po ORP (1. díl)

Jak na generování SVG z PostGISu

Note

Všechny příklady jsou dělané na Linuxu (já osobně pracuji s Arch Linuxem). Pokud je chcete zkoušet na Windows, použijte Cygwin nebo OSGeo4W a MSYS konzoli, případně nějakou linuxovou live distribuci, například OSGEO live.

Ukážeme si, jak stáhnout data o zastoupení dřevin po ORP poskytovaná Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Data budeme vizualizovat v jednoduché interaktivní aplikaci s využitím formátu SVG. Ukážeme si také, jakým způsobem lze data generalizovat při zachování topologie.

Motivace

Mezi funkce PostGISu pro výstup patří funkce ST_AsSVG. SVG, neboli škálovatelná grafika. Předmětem tohoto postu není rozebrat do podrobna výhody a nevýhody tohoto formátu, takže jen velmi stručně. SVG se dá vkládat přímo do HTML, dá se stylovat pomocí kaskádových stylů a výborně spolupracuje s JavaScriptem. Vykresluje se přímo ve webovém prohlížeči. Je ovšem třeba pamatovat na to, že ne každý prohlížeč SVG vykreslí. Některé prohlížeče nedovedou pracovat správně se všemi jeho prvky a vlastnostmi. Se SVG je možné ve webové prezentaci pracovat interaktivně a protože se jedná o vektorovou grafiku, při zvětšení nedochází k převzorkování. Na druhou stranu pro všechna měřítka se posílá stejně velký soubor, vykreslování opravdu velkého počtu prvků nebo hodně složitých prvků může být pro prohlížeč neúměrná zátěž a práce s takovým souborem nebude plynulá.

SVG je vhodné pro tvorbu interaktivních kartodiagramů, grafů a přehledových map. Pro tvorbu složitějších kartografických prezentací není tento formát optimální. Já ho občas používám pro rychlou vizualizaci importovaných dat, výsledku analýz nebo přehledky (pokud vložíme SVG do divu, můžeme např. jako podkladový obrázek použít WMS).

SVG je formát založený na XML, můžeme tedy, podle libosti, využívat funkce PostgreSQL pro práci s tímto formátem.

Data

Občas se mě moji přátelé ptají na to, jaká data dáváme z ÚHÚL. Budeme proto pracovat s daty Informací o stavu lesů z LHP(O) dostupnými na stránkách ÚHÚL v sešitech xlsx. Data nejsou ve formátu optimálním pro dávkové zpracování, proto si nejdříve ukážeme, jak taková data načíst. Použijeme řádkovou utilitu ssconvert distribuovanou jako součást linuxového nástroje na práci s tabulkami gnumeric.

Grafiku použijeme z RÚIAN, budeme pracovat s polygony ORP. Pro import použijeme utilitu ogr2ogr, distribuovanou s knihovnou GDAL.

Note

VFR (výměnný formát RÚIAN) podporuje knihovna GDAL od verze 1.11.

Import dat

Ve své oblíbené databázi “pokusník” jsem si vytvořil schéma na hraní.

pokusnik=# create schema hratky_se_svg;

V databázi už mám nainstalovaný PostGIS.

A také mám již přidaný souřadnicový systém S-JTSK ve spatial_ref_sys. Používám SRID 5514 a transformační klíč ČÚZK.

Stáhnul jsem si RÚIAN data z VDP.

Stažení provedu pomocí programu wget, samozřejmě můžu data stáhnout i přímo z webového prohlížeče.

wget http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20141130_ST_UKSG.xml.gz

K importu použiji, jak jsem již uvedl ogr2ogr. Vyberu vrstvu Orp, souřadnicový systém nastavím na EPSG: 5514, novou tabulku pojmenuji “orpecka”.

ogr2ogr -f PGDump /dev/stdout -a_srs 'EPSG:5514' 20150228_ST_UKSG.xml.gz Orp \
-nln hratky_se_svg.orpecka \
| psql pokusnik 2> err

Note

Použiji formát PGDump, místo PostgreSQL, protože na mé distribuci zlobí přidávání více sloupců s geometrií.

Parametrem -f zadám výstupní formát (v mém případě PGDump, tedy textový formát podobný tomu produkovaném PostgreSQL utilitou pg_dump), /dev/stdout nastaví výstup na STDOUT namísto výstupu do souboru. Parametr -a_srs nastaví výstupní souřadnicový systém. Následuje název vstupního souboru (který není nutné dekomprimovat) a název vrstvy. Pomocí -nln nastavím název tabulky a schéma. Výstup z ogr2ogr pošlu rourou na psql. Chyby vypíšu do logu nazvaného err.

Jako numeriku použijeme data o stavu lesa za rok 2013. Já si data stáhnu pomocí wget, ale můžete klidně opět použít prohlížeč.

wget http://www.uhul.cz/images/ke_stazeni%5CSLHP/2013.rar

Data jsou, bohužel, v poměrně “pitomém” formátu xlsx, takže budeme muset trochu čarovat, abychom vykuchali potřebné údaje. K čtení xlsx použijeme utilitu gnumeric ssconvert. Pomocí ssconvert provedu konverzi potřebné stránky do formátu csv (hodnoty oddělené středníkem, nebo čárkou). S textovými soubory mohu dále pracovat unixovými utilitami jako cut, grep, tail, head, případně sed.

Alternativou je konvertovat soubory řádkovou utilitou LibreOffice, případně na Windows použít Visual Basic v Excelu, nebo v LibreOffice. Jinou možností je použít knihovny na práci s excelovými soubory například v Pythonu.

Rozrarujeme si stažené soubory a v něm najdeme zararované výkazy. Vybereme výkazy po ORP a opět je rozrarujeme.

Vidíme, že každý sešit má několik listů. Nás bude zajímat list dřeviny. Ačkoliv například dřeviny po věkových třídách by také byly jistě zajímavé (list dř_vs).

Note

Na stránkách ÚHÚL jsou ke stažení informace od roku 1998, můžete si vyzkoušet udělat časovou řadu a provést srovnání.

Vyzkoušíme utilitu ssconvert na jednom souboru.

ssconvert --export-type=Gnumeric_stf:stf_assistant \
-O 'separator=; eol=unix sheet=dřeviny quoting-mode=never format=raw' \
ORP\ Aš.xslx

Pomocí –export-type=Gnumeric_stf:stf_assistant si vyberu jako výstupní formát konfigurovatelný textový soubor. Za přepínačem -O následují nastavení výstupu. Já si nastavil oddělovač na středník (separator=;), konce řádků na unixové (eol=unix), vybral list pro export (sheet=dřeviny), zrušil jsem uvozovkování a formátování (quoting-mode=never format=raw).

Tento příkaz ve výsledku vytvoří soubor ORP Aš.txt, který bude mít následující obsah.

ORP 4101 - Aš;;;;Informace o stavu lesů;;
;;;;z LHP(O) platných k 31.12.2013;;
Základní údaje podle dřevin;;;;;;
;;;;;;
dřevina;porostní plocha;;zásoba;;AVB;střední věk
;;;;;;
;[ha];%;1000 [m3] b.k.;%;;
smrk ztepilý;4717,83;68,64;1418,73;77,45;27,25;64,36
smrkové exoty;4,38;0,06;0,12;0,01;23,44;20,88
jedle bělokorá;14,02;0,2;0,26;0,01;27,38;6,74
jedle obrovská;0,42;0,01;0,08;0;31,08;26,12
borovice;1013,76;14,75;269,65;14,72;25,08;75,41
kosodřevina;0;0;0;0;0;0
modřín;194,3;2,83;48;2,62;27,98;51,79
douglaska;20,26;0,29;2,33;0,13;32,73;22,76
jehličnaté ostatní;0;0;0;0;0;0
dub;42,83;0,62;4,71;0,26;21,91;50,13
dub červený;1,66;0,02;0,27;0,01;24,51;57,46
buk;151,71;2,21;5,03;0,27;26,08;17,25
habr;0,11;0;0,02;0;18,81;77,86
jasan;6,84;0,1;1,22;0,07;26,73;68,47
javor;49,94;0,73;8,61;0,47;26,6;59,99
jilm;0,17;0;0,03;0;22,69;71,29
akát;0;0;0;0;0;0
bříza;313,78;4,57;42,11;2,3;23,44;52,67
lípa;4,85;0,07;0,87;0,05;25,96;61,58
olše;221,57;3,22;26,82;1,46;23,4;51,84
osika;18,04;0,26;2,35;0,13;24,19;54,43
topol;0,23;0;0,02;0;23,84;46,82
vrby;2,05;0,03;0,13;0,01;20,51;44,84
listnaté ostatní;26,12;0,38;0,52;0,03;19,83;22,72
Jehličnaté dřeviny;5964,97;86,79;1739,16;94,94;26,92;65,52
Listnaté dřeviny;839,9;12,22;92,7;5,06;23,95;45,64
celkem;6804,87;99,01;1831,87;100;26,55;63,06
holina;68,02;0,99;;;;
úhrnem;6872,89;100;;;;

Budeme chtít převést všechny soubory jednou dávkou. Použijeme smyčku while, na kterou rourou pošleme názvy souborů s koncovkou xslx nalezené pomocí find. Protože jsou v názvech kulišácky použité mezery, musím nejdřív přenastavit proměnnou prostředí IFS, která obsahuje oddělovač polí. Jinak by brala smyčka každé slovo jako novou hodnotu. Aktuální hodnotu IFS si proto uložím do proměnné OLDIFS a nastavíme nové IFS. Pak můžeme posílat soubory nalezené findem rourou na smyčku. Smyčka prožene každý soubor přes ssconvert.

Nakonec uvedeme IFS do původního stavu.

Zbývá ještě srovnat pro kontrolu počet vstupních a výstupních souborů, protože se mi v logu err objevily chyby. Pokud bych chtěl s těmito daty nějak vážně pracovat, pochopitelně bych se s takto povrchní kontrolou nespokojil.

Dávka pak bude vypadat takto.

OLDIFS=$IFS;
IFS=`echo -en "\n\n"`;
find *.xlsx | while read ff; do
  ssconvert --export-type=Gnumeric_stf:stf_assistant \
  -O 'separator=; eol=unix sheet=dřeviny quoting-mode=never format=raw' \
  $ff;
done 2> err

IFS=$OLDIFS;

find *.xlsx | wc -l
find *.txt | wc -l

Data budou muset někde bydlet, vyrobíme pro ně tabulky.

SET SEARCH_PATH = hratky_se_svg, public;

CREATE SEQUENCE id_orp_seq;

CREATE TABLE soubory_slhp(
  id_orp int NOT NULL DEFAULT nextval('id_orp_seq') PRIMARY KEY
  , nazev varchar(255)
);


CREATE FUNCTION f_id_orp() RETURNS BIGINT LANGUAGE SQL AS
$$
SELECT last_value FROM hratky_se_svg.id_orp_seq;
$$
;

CREATE TABLE slhp(
  id_orp int NOT NULL DEFAULT f_id_orp()
  , drevina varchar(255)
  , plocha_ha float
  , plocha_proc float
  , zasoba_m3 float
  , zasoba_proc float
  , avb float
  , stredni_vek float
);


CREATE INDEX ON slhp(id_orp);

Note

Tady je použitý jeden šikovný (leč zrádný trik). Budeme střídavě nahrávat do dvou tabulek, do první název souboru a do druhé data, přičemž u druhé tabulky se nám automaticky vloží hodnota naposledy vloženého záznamu. Pokud se ovšem něco pokazí a hodnota do první tabulky se nevloží, budeme mít špatně spárované hodnoty, protože budou mít id posledního úspěšně zapsaného záznamu.

Nahrajeme data do tabulek. K nahrání použijeme COPY FROM STDIN.

OLDIFS=$IFS;
IFS=`echo -en "\n\n"`;

find *.txt | while read ff; do
  head -n 1 $ff | cut -d ';' -f 1 | psql -c "COPY hratky_se_svg.soubory_slhp (nazev) FROM STDIN" pokusnik;

  tail -n +8 $ff | sed 's/,/./g' |
  psql -c "COPY hratky_se_svg.slhp (drevina, plocha_ha, plocha_proc, zasoba_m3, zasoba_proc, avb, stredni_vek)
  FROM STDIN WITH DELIMITER ';' NULL ''" pokusnik;
done 2> err

IFS=$OLDIFS;

Z prvního políčka prvního řádku (head -n 1 $ff | cut -d ‘;’ -f 1) získáme název ORP a zkopírujeme do databáze. Z každého listu vezmeme řádky od osmého výše (tail -n +8 $ff), nahradíme desetinné čárky tečkami pomocí sedu (sed ‘s/,/./g’, tohle se dá pravděpodobně nějak ošetřit v rámci proměnných prostředí, aby desetinné čárky byly už ve výstupu ze ssconvert, ale mě se to nepodařilo) a zkopírujeme do databáze, musíme však přenastavit DELIMITER, tedy oddělovač záznamů na středník a zápis hodnoty NULL na prázdný řetězec.

Note

ÚHÚL bohužel používá číselník ORP podle ČSÚ, takže k párování nemůžeme použít kódy. Podle ČUZK je navíc o jedno ORP méně, proto nebudeme mít numeriku ke všem polygonům.

Srovnáme, co nám chybí.

SELECT nazev FROM orpecka
EXCEPT
SELECT regexp_replace(nazev, 'ORP \d{4} \- ','') FROM soubory_slhp;

Je to Hlavní město Praha. Zjevně bude mít nějaký vlastní status. Nevadí. Spárujeme si to.

Note

Pro kontrolu doporučuji provést porovnání EXCEPTem i na druhou stranu.

Párování můžeme provést třeba takto.

ALTER TABLE orpecka ADD slhp_id_orp int;

UPDATE orpecka o SET slhp_id_orp = id_orp
FROM soubory_slhp s WHERE o.nazev = regexp_replace(s.nazev, 'ORP \d{4} \- ','');

Pomocí regexp odstraníme z názvu orp, vybraného ze souboru od ÚHÚL počáteční číselný kód, pomlčku a mezery. Pak bude název ORP odpovídat názvu ČUZK.

Note

V tomto případě nemá cenu pro něco málo přes dvěstě záznamů nový sloupec indexovat.

Zobrazení importovaných dat v QGIS

V QGIS browseru si přidáme naši pracovní databázi.

Vyplníme kartu.

Přepneme do QGIS desktopu. Otevřeme správce databází (Databáze > Správce databází)

Ve správci databází připojíme naši pracovní databázi.

A otevřeme SQL okno.

Do okna napíšeme dotaz. Pokud jste pojmenovali své tabulky stejně jako já, bude vypadat takto.

SELECT
slhp.id_orp
, generalizovanehranice
, orp.nazev
, plocha_proc
FROM hratky_se_svg.orpecka orp
JOIN hratky_se_svg.slhp slhp
ON slhp.id_orp = orp.slhp_id_orp
AND slhp.drevina = 'jasan'

Vybereme geometrii orp, sloupec generalizovanehranice, doplníme id_orp, název ORP a procentuální zastoupení dřeviny. Vybereme záznamy pro jasan. Jako unikátní záznam nastavíme id_orp, jako grafiku generalizovanehranice. Novou vrstvu pojmenujeme a načteme do QGISu.

Nyní můžeme upravit vlastnosti vrstvy. Otevřeme kartu symbologie.

Změníme jednoduchý symbol na odstupňovaný. Sloupec nastavíme na plocha_proc. Vybereme barevný rozsah dle svého vkusu a navýšíme počet tříd.

Příště si ukážeme jak z dat vyrobit SVG přímo pomocí dotazu a jak obarvit jednotlivé ORP podle zastoupení dřevin.

Případné dotazy zodpovím na svém twitteru. Jan JELEN Michálek

Post navigation